056 71 29 66
00

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan DEVOS-VERMEULEN NV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

DEVOS-VERMEULEN NV
Bruggestraat 252
8770 Ingelmunster

info@hairhub.be
Tel. +32 (0)56 71 29 66
www.devos4salons

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van DEVOS-VERMEULEN NV (hierna Devos biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij DEVOS.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De klant erkent van deze Voorwaarden kennis genomen te hebben. Bij elke aankoop wordt de klant bovendien een kopij van deze Voorwaarden digitaal toegezonden.

Artikel 2: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

DEVOS is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DEVOS is in geen geval aansprakelijk ingeval van kennelijk materiële fouten of vergissingen, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DEVOS.

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van DEVOS Hierbij wordt de aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden bestendigd.

Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door DEVOS is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

DEVOS kan onderzoeken of het verantwoord is de overeenkomst op afstand aan te gaan. Indien DEVOS op grond van dit onderzoek gefundeerde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd op gemotiveerde wijze een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden eraan te verbinden.

Artikel 4: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Ten behoeve van klanten – handelaars wordt bij bestelling eveneens de prijs exclusief BTW vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving

Artikel 5: Levering

DEVOS zal bij de levering de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan DEVOS kenbaar heeft gemaakt.

DEVOS zal alle bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen, onverminderd overmacht (stakingen, ziekte, brand, overstromingen, storingen in energieleveringen of communicatiemiddelen (niet limitatief)).

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van dEVOS.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering op het door de klant gewenste leveringsadres. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DEVOS te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DEVOS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

De professionele klant is gehouden tot naleving van de Wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand in handelstransacties.

Onverminderd het voorgaande behoudt DEVOS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk (dit wil zeggen binnen de 24 uur na levering) worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

DEVOS verbindt er zich toe elke klacht binnen de 7 dagen na ontvangst te behandelen.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan DEVOS.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan DEVOS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan DEVOS (Bruggestraat 252 - 8770 Ingelmunster).

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per beveiligde zending (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, gewijzigde, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

In ieder geval blijft de klant aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn onzorgvuldig omspringen ermee.

Artikel 11: Privacy

DEVOS verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van DEVOS toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van DEVOS bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat DEVOS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Bruggestraat 252, 8770 Ingelmunster.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DEVOS heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

DEVOS respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.kappersmeubilair.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.

shop.hairhub.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

DEVOS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@devos4salons.be.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DEVOS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 56 71 29 66, via e-mail op info@devos4salons.be, of per post op het volgende adres: Bruggestraat 252 - 8770 Ingelmunster

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DEVOS. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

DEVOS kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Salon Ambience Nelson Sibel Furniture Sibel Efalock AGV HNC J-Line
© 2024 Hair Hub - Alle rechten voorbehouden Webdesign thinline.be